Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα / Ανακοινώσεις

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 13/10/2018

«Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 (Α΄92) με τις διατάξεις του ν. 4504/2017 (Α΄184)»
Με την παρούσα, παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις, με σκοπό την ομοιόμορφη
εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων του
ν. 4256/2014 (Α’ 92), όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση των διατάξεων του με τις
διατάξεις των άρθρων 94, 99 και 136 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) καθώς και την αντικατάσταση του
άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α΄256) με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν.
4504/2017
4

Κλικ για να δείτε την σχετική Εγκύκλιο

 line